Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden, zoals door u geaccepteerd, regelen de levering en het gebruik van de CyberAlpha services.

Definities

  1. Overeenkomst – algemene voorwaarden zoals uiteengezet in dit document.
  2. Site – website beschikbaar op www.cyberalpha.io
  3. Services – de services die beschikbaar zijn van en gerelateerd zijn aan het domeinen de subdomeinen van de Site
  4. CyberAlpha (ook wel “wij”, “onze” of “ons” genoemd) – CyberAlpha Ltd., bedrijf opgericht en geregistreerd onder de wetgeving van Engeland en Wales onder nummer 12008056.
  5. Gebruiker (ook wel “u” of “uw” genoemd) – een persoon die een gebruikersaccount maakt

1. Gebruik van de Services

Wanneer u deze Overeenkomst accepteert, verleent CyberAlpha u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Services voor uw interne doeleinden. CyberAlpha zal vragen van u accepteren, verwerken en oplossen met inachtneming van de hierin vermelde voorwaarden.

U kunt een geschikt abonnement van de site selecteren en wijzigen.

Wanneer u zich registreert voor de Services, stemt u ermee in om echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en de gegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u gegevens verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet volledig of onvolledig zijn, ofCyberAlpharedelijkegrondenheeftomtevermoedendatdergelijkeinformatieonwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft CyberAlpha het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en om eventuele en al het huidige of toekomstige gebruik van de Services (of een deel daarvan). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaats vinden onder uw account. U stemt ermee in CyberAlpha onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging en uw account aan het einde van elke sessie te verlaten. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor eventuele verliezen die voortvloeien uit het ongeautoriseerde gebruik van uw account.

CyberAlpha behoudt zich het recht voor om recursief verkeer dat CyberAlpha naar eigen goeddunken bepaalt of als schadelijk of ongeldig beschouwt, om te leiden of te beëindigen.

2. Gratis Proberen

Als u zich registreert voor een gratis proef periode voor de Service, stelt CyberAlpha de Service gratis op proefbasis beschikbaar voor eenperiode van veertien (14) dagen die u toegang geeft tot monitoring en de firewall van de cloud-webapplicatie van een onbeperkte aantal websites. U kunt één keer een gratis proefperiode gebruiken. CyberAlpha behoudt zich het recht voor om uw gratis proefperiode op elk gewenst moment zonder voorafgaan de kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te beëindig en of aan te passen aan de gratis proefperiode.

3. Vergoedingen en Betaling

U bent verantwoordelijk voor de betaling van de toepasselijke vergoeding (de “Servicekosten”) op het moment dat u uw account aanmaakten uw maandelijkse of jaarlijkse pakket (de “Aanvangsdatum van de service”) selecteert. Alle kosten worden in rekening gebracht op de creditcard die u tijdens het registratie proces aanwijst. Het is ook optioneel om per factuur te betalen als CyberAlpha dat met u eens is. Als u een andere creditcard wilt toewijzen of als uw creditcard- of betaalrekening status is gewijzigd, moet u deze wijzigen onder facturerings opties.

Als u de Services tijdens de gratis proefperiode van veertien (14) dagen annuleert, worden geen bedragen in rekening gebracht. Als de door u opgegeven betaalmethode verloopt en u de informatie over uw betaalmethode niet bijwerkt of de Services annuleert, machtigt u CyberAlpha om de Services op te schorten tot dat uw factuur gegevens zijn bijgewerkt. Na een account opschorting gaat u er mee akkoord dat CyberAlpha de betalingsverwerking opnieuw mag proberen na ontvangst van bijgewerkte factuurgegevens.

4. LooptijdenBeëindiging

Het abonnement op de Services wordt op maandelijkse of jaarlijkse basis verstrekt. U kunt op elk gewenst moment upgraden naar een hoger abonnement of downgraden naar een lager abonnement. Wijzigingen in abonnementen worden weerspiegeld in uw volgende factuur. Er worden geencreditsofrestitutiesuitgegevenvoorhetdowngradennaareenlagerabonnement. CyberAlpha behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw gebruik van de Services te controleren om te verifiëren dat u bent geabonneerd op het juiste abonnement.

U hebt dertig (30) dagen vanaf de Service-ingangsdatum of een eventuele startdatum voor verlenging om de Service te annuleren (de “Annuleringstermijn”), in welk geval CyberAlpha uw Servicekosten terugbetaalt voor de toepasselijkeServicetermijn, op voorwaarde dat u niet heeft een verwijderingsverzoek voor malware ingediend tijdens de annuleringsperiode.

U stemt ermee in dat u een annulerings verzoek doet voor de facturerings opties. Behalve zoals hierboven uiteengezet, worden uw service abonnementskosten niet terugbetaald.

U bent verantwoordelijk voor alle kosten die op uw account zijn gemaakt tot het moment van annulering, inclusief alle kosten binnen de abonnementsperiode waarin u annuleert. Bijbeëindiging van deze Overeenkomst eindigt uw toegang tot de Service en is CyberAlpha op geen enkele manier verantwoordelijk voor uw verlies van de Services of voor uw toegang tot alternatieve services. Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking, eigendoms bepalingen (Sectie 6), garanties (Sectie 8), disclaimers (Sectie 9), beperkingen van aansprakelijkheid (Sectie 10) en vrijwaring (artikel 11).

5. Wijziging in Services

U erkent en gaat er mee akkoord dat de Services in de loop van de tijd kunnen veranderen en dat CyberAlpha van tijd tot tijdwijzigingen in de Services of de prijzen kan aanbrengen. CyberAlpha kan de Services, of delen daarvan, of de prijzen op elk moment wijzigen of beëindigen met een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen. Als dergelijke wijzigingen voor u onaanvaardbaar zijn, kunt u deze overeenkomst beëindigen door ten minste twintig (20) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt een schriftelijke kennisgeving aan CyberAlpha te doen. Elk gebruik van de Services na de ingangsdatum van eenwijziging of stopzetting wordt beschouwd als acceptatie van de wijzigingen door u.

CyberAlpha behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Services aaneen van zijn gelieerde ondernemingen toe te wijzen. Voor de doeleinden van deze Overeenkomst betekent “Gelieerde” met betrekking tot eenpartij, elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt beheerd door of onder gemeenschappelijke controlestaat met die partij.

6. Eigendom

U erkent en stemt er mee in dat de Services eigendom zijn van CyberAlpha en haar licentiegevers en dat de domeinnaamserver, software en alle databases, gegevens en knowhow die worden gebruikt bij de levering en werking van de Service uitsluitend eigendomzijn van CyberAlpha en haar licentiegevers, en waar van toepassing, worden beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en u claimt hierin geen eigendomsbelang. Niets in deze Overeenkomst verleent u enig recht op, en u stemt er mee in de Services niet aan te passen, aan te passen, te wijzigen, te kopiëren, reverse-engineeren of te demonteren, inclusief en zonder beperking enige software of gegevens die hierin zijn opgenomen, op welke manier dan ook.

7. Garanties

Als u op enig moment tijdens de Services eenverzoek tot verwijdering van malware indient vooreen website die CyberAlpha als geïnfecteerd beschouwt, zal CyberAlpha redelijke technische inspanningen leveren om de geïnfecteerde website op te schonen. In het geval dat CyberAlpha om welke reden dan ook niet in staat is om malware van de geïnfecteerde website te verwijderen, zal CyberAlpha, als enige en exclusieve remedie, de maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige kosten die u aan CyberAlpha hebt betaald voor het opruimen van die website terugbetalen.

U verklaart en garandeert dat u de volledige macht en bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst aan te gaan en uw verplichtingen hieronder na te komen. U verklaart en garandeert dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten in verband met uw gebruik van de Service en dat u het gebruik van de Services niet zult gebruiken of toestaan op een manier die verboden is door wet- of regelgeving, waaronder de Acceptabele Gebruik beleid uiteengezet in Sectie 11.

Behalve zoals hierboven uiteengezet, worden de Services (inclusief, zonder beperking, alle inhoud of CyberAlpha-materialen) geleverd “zoals deze zijn” en “zoals beschikbaar” en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties of eigendomsvoorwaarden, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en alle garanties of voorwaarden geïmpliceerd door een cursus van uitvoering of gebruik van handel, die allemaal uitdrukkelijk worden afgewezen. CyberAlpha en zijn directeuren, werknemers, agenten, leveranciers, partners en content providers garanderen niet dat: (a) de Services de infectie of herinfectie van de gedekte websites voorkomen; (b) de gedekte website werkt nadat deze is opgeschoond door CyberAlpha; (c) de Services zijn veilig of beschikbaar op een bepaald tijdstip of op een bepaalde locatie; (d) eventuele defecten of fouten worden gecorrigeerd; (e) alle inhoud of software die beschikbaar is bij of via de Services is vrij van virussen of andere schadelijke componenten; of (f) de resultaten van het gebruik van de service voldoen aan uw vereisten.

Alle inhoud gedownload van of anderszins toegankelijk via de Site of de Service is op eigen risico en u bent als enige verantwoordelijk voor schade aan uw eigendom of persoon, inclusief, maar niet beperkt tot, uw computersysteem, elk apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site of de Services, en alle gedekte websites, of enig ander verlies dat voortvloeit uit de toegang tot dergelijke inhoud.

U begrijpt en gaat er mee akkoord dat u de Site en de Services naar eigen goeddunken en risico gebruikt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersystemen, de gedekte websites of verlies van gegevens die voortvloeit uit het gebruik van de Site en de Diensten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties, verklaring en of voorwaarden, de beperking of uitsluiting van impliciete garanties of beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toe, dus sommige van de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet volledig op u van toepassing. Wanneer wetgeving in eenrechtsgebied in deze voorwaarden een voorwaarde of garantie inhoudt die niet exclusief kan zijn, is CyberAlpha’s aansprakelijkheid voor schending daarvan, naar keuze van CyberAlpha, beperkt tot het opnieuw leveren van diensten of de betaling van de kosten om deze opnieuw te laten leveren.

8. Ontkenning

CyberAlpha noch
zijn respectieve werknemers of agenten geven enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Services. Behalve zoals specifiek hierin uiteengezet, wijst CyberAlpha specifiek alle andere garanties van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief maar niet beperkt tot, alle garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

9. Beperking van de Aansprakelijkheid

In geen geval zullen CyberAlpha, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers, licentiegevers of iemand anders die betrokken is bij het creëren, ondersteunen, produceren of leveren van de Services (inclusief zonder beperking opschorting of stopzetting van de Services) jegens u aansprakelijk zijn met betrekking tot de Services of fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in inhoud die toegankelijk is via de Services. CyberAlpha en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentie gevers zijn niet aansprakelijk jegens u of een andere derde partij voor enige indirecte, incidentele, gevolgschade, voorbeeldige of bestraffende schade of verloren winst, economische of speciale schade van welke aard dan ook , die verband houden met dezeOvereenkomst of de levering van de service hieronder. De cumulatieve aansprakelijkheid van CyberAlpha jegens u of een aan u gerelateerde partij voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met dezeOvereenkomst, of het gebruik van de Services, zal niet hoger zijn dan het bedrag van de vergoedingen die door u aan CyberAlpha zijn betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de claim. Deze beperking is van toepassing op alle oorzaken van actie of claims in het totaal, inclusief, zonder beperking, contractbreuk, schending van de garantie, schadevergoeding, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, verkeerde voorstelling van zaken en andere zaken.

Onze services garanderen niet dat uw website of bedrijf voldoet aan GDPR-artikel 32, EU-richtlijn 2016/1148 betreffende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk beveiligings niveau van netwerk- en informatiesystemen in de hele Unie (NIS-richtlijn) of enige andere wetgevingshandeling of cyberveiligheidsnorm .

Vanwege het unieke karakter van de Services bestaat de mogelijkheid dat uw website wordt geblokkeerd door onze firewall. Een dergelijke gebeurtenis vormt geen grond voorschending van de Overeenkomst of enige andere contractuele aansprakelijkheid of onrechtmatige daad. We zijn niet ook verantwoordelijk voor eventuele schade die u kunt lijden als gevolg van misbruik of slechte configuratie van de firewall, zoals het tijdelijk blokkeren van de toegang tot de website. U bent verantwoordelijk om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als dergelijke situaties zich voordoen.

10. Vergoeding

U stemt er mee in CyberAlpha en haar licentiegevers en hun directeuren, functionarissen, werknemerscontractanten en licentiegevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, eisen, rechtszaken, acties, oorzaken en / of aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor alle schade, verliezen en / of uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en anderegerelateerdekosten) voorzover de claim voortvloeit uit of verband houdt met informatie, gegevens of andere inhoud die via de Services aan u wordt doorgegeven, of als gevolg van of in verband met uw gebruik van de Services of voortvloeit uit eenschending van de bepalingen voor aanvaardbaar gebruik in sectie 11 van dezeOvereenkomst.

11. AanvaardbaarGebruik

U stemt er mee in de Services alleen voor wettige doeleinden te gebruiken. U stemt er mee in de Services niet te gebruiken voor een van de volgende ontoelaatbare doeleinden: (a) gebruik van de Service voor een invasief, inbreukmakend, lasterlijk of onwettig doel; of (b) gebruik van de Services opeen manier die, naar CyberAlpha’s redelijke discretie, direct of indirect, een negatief effect heeft op CyberAlpha’s systemen of netwerk (inclusief, zonder beperking, overbelasting van servers op het CyberAlpha-netwerk of delen van het CyberAlpha-netwerk veroorzaakt worden geblokkeerd).

U erkent en stemt er mee in dat in het geval dat CyberAlpha bepaalt dat een van de behandelde websites inhoud bevat met betrekking tot mensenhandel, kinderpornografie, terrorisme, haatzaaiende woord en of in strijd is met lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgeving ,CyberAlpha kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen en eenevenredig deel van de Servicekosten terugbetalen voor de rest van de Services.

Niet tegenstaande enige andere bepaling van deze algemenevoorwaarden of de Privacykennisgeving, behoudt CyberAlpha zich het recht voor, maar is niet verplicht, informatie vrij te geven die U verstrekt of die CyberAlpha ontdekt bij het uitvoeren van de Diensten, indien CyberAlpha naar eigen oordeel vermoedt of heeft reden om te vermoeden dat de behandelde websites op enigerleiwijze betrokken zijn bij activiteiten die in strijd zijn met lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgeving. Informatie kan aan autoriteiten worden verstrekt die CyberAlpha, naar eigen goeddunken, geschikt acht om met dergelijke openbaarmaking om te gaan. Passende autoriteiten kunnen, zonder beperking, wetshandhavingsinstanties, kinderbeschermingsinstanties of gerechtelijke ambtenaren zijn. U erkent en stemt er hierbij mee in dat CyberAlpha dergelijke openbaarmaking mag doen.

12. Marketing

U stemt er mee in dat CyberAlpha u publiekelijk kan vermelden als een ontvanger van de Services en dat u de relatie tussen u enCyberAlpha die door dezeOvereenkomst is gecreëerd, publiekelijk kan aankondigen.

13. Gebruik van Gegevens

U stemt er mee in dat CyberAlpha u w verkeersgegevens mag gebruiken voor onderzoeksdoeleinden of om de Services te verbeteren, op voorwaardedatdergelijkegegevensgeaggregeerdzijnennietidentificeerbaarzijn.

14. VolledigeOvereenkomst

De Overeenkomst vertegenwoordigt de gehele overeenkomst tussen u enCyberAlpha met betrekking tot de Services en vervangt alle eerdere overeenkomsten, beloften, voorstellen, voorstellingen, afspraken en onderhandelingen, zowel schriftelijk als mondeling, tussen u enCyberAlpha met respect voor het onderwerp hiervan.

15. Wijziging vanAlgemeneVoorwaarden

Hoewel CyberAlpha u op de hoogte stelt wanneer belangrijke wijzigingen in dezeOvereenkomst worden aangebracht, moet u regelmatig de meest recente versie bekijken, die beschikbaar is op de Site. CyberAlpha kan, naar eigen goeddunken, dezeOvereenkomst en haar beleid op elk moment wijzigen of herzien en u stemt ermee in gebondentezijnaandergelijkewijzigingenofherzieningendooruwvoortdurendegebruik van de Services.

16. DerdeBegunstigden

Deze Overeenkomst biedt geen en zal niet worden geïnterpreteerd om derden enige remedie, claim, oorzaak van actie of voorrecht te bieden. Niets in dezeOvereenkomst mag worden geïnterpreteerd als het creëren van een werkgever-werknemer of agentuur relatie, eenpartnerschap of een joint venture tussen de partijen.

De Services kunnen linken naar andere websites of bronnen op internet. Wanneer u websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico. Deze andere websites vallen niet onder de controle van CyberAlpha en u erkent dat CyberAlpha niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, functies, nauwkeurigheid, wettigheid, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke websites of bronnen. Het opnemen van een dergelijke link impliceert geen goedkeuring door CyberAlpha of enige associatie met zijn exploitanten. Verder erkent en stemt u ermee in dat CyberAlpha niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of bronnen.

17. ToepasselijkRecht

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen u en CyberAlpha worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het VerenigdKoninkrijk, en elke partij stemt er onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Tallinn, de RepubliekEstland over elke claim of kwestie die voort vloeituit of in verband met deze algemene voorwaarden of de juridische relaties die zijn ontstaan door het gebruik van de site of services.

18. Toewijzing

DezeOvereenkomst mag niet door u worden toegewezen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van CyberAlpha. Elke poging om dezeOvereenkomst toe te wijzen is in strijd met dezeOvereenkomsten is nietig.

19. Overmacht

CyberAlpha zal worden vrijgesteld van enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen hier onder voor zover veroorzaakt door eengebeurtenis of onvoorziene gebeurt en is buiten zijn redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot, overmacht, aardbeving, arbeidsconflicten en stakingen, rellen, terreurdaden, oorlog of andere onverwachte gebeurtenissen of problemen en vereisten van de overheid.

20. Verwerping

Geen afstand door u of CyberAlpha van enige vertraging, verzuim of verzuim door de andere partij zal de rechten van de niet-in gebreke blijvende partij beïnvloeden of aantasten met betrekking tot een latere vertraging, verzuim of verzuim van dezelfde of andere aard. Als u of CyberAlpha op enig moment nalaat prestaties van de andere partij te eisen of eeninbreuk op enige bepaling van deze Overeenkomst te claimen, houdt dit geen verklaring van afstand in of is anderszins van invloed op de rechten van die partij.

21. Scheidbaarheid

De bepalingen van dezeOvereenkomst worden geacht scheidbaar te zijn. Als eenbepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze van deze Overeenkomst gescheiden en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.